LO&Sportorganisatie  


Het doel van de Veteranenvereniging LO&Sport (VVLO&S)Doel Veteranen LO&S

Erkenning, waardering en zorg

De Veteranenvereniging van het Dienstvak LO&Sport heeft als doel aandacht te geven en waardering uitspreken als LO&Sportorganisatie in de richting van al onze veteranen. De meerwaarde van de Veteranenverenging van het Dienstvak LO&Sport geeft de mogelijkheid onze veteranen te verbinden, daar waar nodig zorg verlenen en ervaring uit te wisselen en veteranenverbanden te leggen zowel intern als extern. Wij staan hier open voor alle veteranen LO&Sport voor de gehele krijgsmacht.
Huishoudelijk Reglement van de LO&Sport VeteranenverenigingDit Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd op de installatievergadering van VETERANENVERENIGING LO&SPORT


Artikel 1. Algemeen.
a. De Vereniging draagt de naam: VETERANENVERENIGING LO&SPORT. De statuten van de Vereniging zijn op 30-01-2018 bij de notaris gepasseerd.
b. De Vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr 70826234
c. De naamrechten van VETERANENVERENIGING LO&SPORT.nl zijn in het bezit van de Vereniging.

Artikel 2. Doelstelling Huishoudelijk Reglement.
a. Dit Huishoudelijk Reglement bevat (nadere) uitvoeringsbepalingen van de Statuten van de Vereniging.
b. Het Huishoudelijk Reglement dient tot het verminderen van de administratieve last en financiële consequenties m.b.t. veranderingen in de uitvoering van regelgeving binnen de Vereniging.
c. Het Huishoudelijk Reglement kan per doelgroep worden gecomplementeerd met een op voornoemde doelgroep gericht bijvoegsel.

Artikel 3.Lidmaatschapsnummer.
a. Iedere veteraan heeft een uniek nummer namelijk een militair registratie- of peoplesoftnummer. Dit militair registratie- of peoplesoftnummer is tevens het lidmaatschapsnummer van de Vereniging.
b. Voor diegene binnen de Vereniging die geen militair registratie- of peoplesoftnummer heeft (m.n. nabestaanden en begunstigers) krijgen door de ledenadministratie van de Vereniging een lidmaatschapsnummer toegewezen.

Artikel 4.Bepalingen.
a. De leden verklaren zich te onderwerpen aan de bepalingen der Statuten van de Vereniging, alsmede aan het Huishoudelijk Reglement en alle overige besluiten en bepalingen welke op wettige wijze tot stand zijn gekomen.
b. De leden worden geacht het gestelde in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het op hen van toepassing zijnde bijvoegsel van de Vereniging te kennen en zich hieraan te conformeren.

Artikel 5.Ledenvergadering.
a. Jaarlijks wordt er een vergadering gehouden, waarin het VETERANENVERENIGING LO&SPORT verantwoording aflegt aan de leden.
b. De Voorzitter van de VETERANENVERENIGING LO&SPORT zit de vergadering voor. De secretaris (of ander door het bestuur aangewezen personen) draagt ons voor de verslaglegging.
In de Algemene Ledenvergadering komen tenminste aan de orde:
1) De voorgestelde agenda.
2) Het vaststellen notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering.
3) De ingekomen stukken.
4) Het jaarverslag door de secretaris.
5) Het financieel jaarverslag van het vorig verenigingsjaar en de begroting voor het lopende verenigingsjaar door de penningmeester (indien van toepassing).
6) Het verslag van de Kascontrolecommissie over het afgelopen boekjaar.
7) Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden, indien van toepassing, de in het afgelopen Verenigingsjaar overleden leden herdacht.

Artikel 6. Missies.
a. Missies na 1979 waaraan leden van het Dienstvak LO&Sport hebben deelgenomen;
1)Unifil /DI Libanon
2)MFO Sinaï Egypte
3)IFOR Bosnië
4)EUFOR Bosnië
5)SFOR Bosnië
6)UNPROFOR Bosnië
7)UNMO Bosnië
8)KFOR Kosovo
9)Amber Fox Macedonië
10)ECMM Albanië
11)EUFOR Albanië
12)ISAF TFE Afghanistan
13)ISAF HQ Afghanistan
14)ISAF RC (S) Afghanistan
15)ISAF TFU Afghanistan
16)ISAF PTG Afghanistan
17)UNFICY Cyprus
18)MINUSMA Mali
19)Cie in de West Curaçao
20)EFP Litouwen
21)NTMI Irak
22)SFIR Irak
23)UNAVEM Angola
24)UNTAC Cambodja
25)UNMIS Soedan
26)ACCLDET Verenigden Arabische Emiraten
27)FSE Emiraten
28)SSR Burundi
29)BMDTF Turkije
b. Overige, kleine en/of individuele missies (Aangeven aan bestuur).

Artikel 7. Verenigingstenue
a. Onderstaand tenue is voorgeschreven bij Dienstvak- en externe evenementen waarbij de Vereniging vertegenwoordigd wordt;
b. Nette pantalon/rok, blauwe blazer, wit overhemd met Dienstvak stropdas en nette schoenen. Actief dienende leden mogen het DT dragen.
c. Toevoegingen (voor dragen van het DT gelden de vigerende regels);
1) Op de linkermouw mag het herkenningsteken van de (vredes)missie (bijv. IFOR, SFOR, ISAF of UN) waarbij werd gediend worden bevestigd.
1) Ter hoogte van de linkerborstzak mag het borstembleem van de missie worden bevestigd.
1) Ter hoogte van de rechterborstzak mag het borstzakembleem van het dienstvak LO&Sport middels een knop worden bevestigd.
1) Op de rechterrevers mag het Veteraneninsigne worden bevestigd en indien gerechtigd op de linker revers het draaginsigne gewonden.
1) Er worden aan het Verenigingstenue geen verdere toevoegingen bevestigd en/ of hoofddeksels gedragen, anders dan hier beschreven.
1) Bij deelname aan een defilé of een herdenking is het dragen van een baret verplicht, dit moet of een baret, petrol zijn of de kleur baret die gedragen werd tijdens de uitzending.
d. Bij ceremoniële plechtigheden mogen toegekende militaire onderscheidingen (cfm Reglement onderscheidingen CLAS), ter hoogte van de linkerborstzak, op het Verenigingstenue worden gedragen. De leden van de Vereniging volgen hierbij het voorgeschreven protocol behorende tot de ceremonie.

Artikel 8. Verenigingsmedia
a. Om de band van de VETERANENVERENIGING LO&SPORT te handhaven zijn de site www.fitforaction.nl en het digitale magazine ‘De Zandloper’ in gebruik. In elke Zandloper wordt ruimte gereserveerd voor mededelingen voor en van de leden.

Artikel 9. Bestuursfuncties.
a. Om als lid van het Bestuur te kunnen worden gekozen, moet men zich daartoe bereid verklaren en tenminste één jaar lid van de Vereniging zijn. Voor het vervullen van een bestuursfunctie wordt geen vergoeding gegeven. Gemaakte redelijke kosten kunnen worden vergoed.
b. Een bestuursfunctie is in principe voor een periode van drie jaar.
c. Elk jaar treedt een deel van het Bestuur af volgens een door het Bestuur opgemaakt schema van aftreden.
d. Voor vacante alle bestuursfuncties maakt het Bestuur een aanbeveling op van één of meer kandidaten en functies, welke in de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering worden bekend gemaakt. In deze uitnodiging zal tevens worden vermeld of leden van het zittend Bestuur zich herkiesbaar stellen.
e. Tot uiterlijk veertien dagen vóór de Algemene Ledenvergadering, waarin over deze vacatures zal worden beslist, kunnen door leden, niet zijnde lid van het zittende Bestuur, andere kandidaten schriftelijk worden voorgedragen.
f. Deze voordracht dient te worden gezonden aan de secretaris en door tenminste tien, niet tot het Bestuur behorende leden, te zijn ondertekend.

Artikel 10. Het Bestuur.
a. Het Bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur en overige leden.
b. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de doelstelling van de Vereniging vertegenwoordigt het Bestuur de leden in het Veteranenplatform en het Georganiseerd Overleg Regimenten en Korpsen Koninklijke Landmacht.
c. Het Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 11. Dagelijks Bestuur.
a. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging en bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
b. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd handelend op te treden in gevallen waarin het voltallig Bestuur niet tijdig bijeengeroepen kan worden. Hiervan geeft het kennis in de eerstvolgende Bestuursvergadering.
c. Het Dagelijks Bestuur is gerechtigd om bedragen tot € 2500,- zonder voorafgaande toestemming van de leden te besteden.

Artikel 12. Bijzondere omstandigheden.
a. Zijn er omstandigheden aanwezig die het Dagelijks Bestuur noodzaken de besluiten van het Bestuur of van de Algemene Ledenvergadering niet uit te voeren, daarvan af te wijken of te schorsen, dan doet het daarvan onverwijld mededeling aan de overige bestuursleden en op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering aan de leden.

Artikel 13. De voorzitter.
a. De voorzitter maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en is belast met de uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten.
b. De voorzitter heeft de leiding van de Bestuurs- en de Algemene Ledenvergaderingen, en die van het Dagelijks Bestuur. Zo vaak als nodig, belegt hij deze vergaderingen.
c. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in die vergaderingen.
d. Een besluit van schorsing van leden door het Bestuur of een royement door de Algemene Ledenvergadering brengt de voorzitter schriftelijk en aangetekend ter kennis van de betreffende leden. De voorzitter kan zich t.a.v. missie gerelateerde evenementen laten vertegenwoordigen door andere bestuursleden dan wel aangewezen vertegenwoordigers uit de bedoelde doelgroep.
e. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

Artikel 14. De secretaris.
a. De secretaris maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en voert alle correspondentie. Hij houdt afschrift van alle uitgaande stukken.
b. De secretaris is gehouden alle in- en uitgaande stukken op de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis te brengen en beheert het archief.
c. Minstens twee weken vóór de Algemene Ledenvergadering dient hij een concept jaarverslag in bij het bestuur en maakt de inhoud bekend op de Algemene Ledenvergadering.
d. De secretaris draagt zorg voor verslaglegging van alle Bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen.
e. De secretaris treed op als vicevoorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.
f. De secretaris kan worden ondersteund door een 2 e secretaris.
g. De tweede secretaris vervangt hem bij afwezigheid. Bovendien staat hij de secretaris bij voor zover dit nodig is.
h. De secretaris wordt v.w.b. de coördinatie voor deelname aan activiteiten ondersteund door vertegenwoordigers uit de diverse doelgroepen.

Artikel 15. De penningmeester.
a. De penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en draagt zorg voor het bijhouden van alle voor de Vereniging bestemde gelden in een overzichtelijke boekhouding.
b. De penningmeester int alle voor de Vereniging bestemde gelden en brengt deze, voor zover mogelijk, onder bij een solide bank ten name van de Vereniging. De penningmeester draagt zorg voor een bankrekening ten name van de Vereniging.
c. De penningmeester draagt zorg voor subsidieaanvragen richting het VFonds en/of VI.
d. Alle uitgaven, door hem gedaan, moeten zijn gewettigd door de lopende verplichtingen van de Vereniging of besluiten van Bestuur dan wel de Algemene Ledenvergadering. Alle betalingen dienen d.m.v. een schriftelijk betalingsbewijs te worden verantwoord.
e. Minstens twee weken voor de Algemene Ledenvergadering brengt de penningmeester schriftelijk verslag uit aan het bestuur over zijn financieel beheer over het afgelopen boekjaar en dient dan tevens de begroting in, ter goedkeuring voor het volgend Verenigingsjaar.
f. De penningmeester verschaft minstens eenmaal per jaar inzage in de boekhouding en bescheiden aan de kascontrolecommissie.
g. De penningmeester beheert tevens de ledenadministratie en registreert de leden, ereleden en begunstigers.
h. De penningmeester kan worden ondersteund door een 2e penningmeester. Zij mogen samen de taken verdelen en uitvoeren, maar de penningmeester blijft eindverantwoordelijk.

Artikel 16. Kascontrolecommissie
a. De Algemene Ledenvergadering benoemt twee leden en een reserve lid, niet behorende tot het Bestuur, tot kascontrolecommissie, die tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag uitbrengt aan de leden.
b. De drie gekozen kascontrolecommissieleden worden in de Algemene Ledenvergadering benoemd voor de tijd van één jaar. Met een maximum van wettelijk een duur van 2 jaar.
c. Een lid behorende tot de kascontrolecommissie mag niet gelijktijdig deel uitmaken van het Bestuur.
d. De kascontrolecommissie is belast met de controle over het beheer van de geldmiddelen op juistheid, volledigheid en rechtmatigheid.
e. De kascontrolecommissie heeft ten allen tijde het recht op inzage van de bescheiden en zo zij dit nodig oordeelt aan haar te doen overdragen, dan wel inlichtingen in te winnen over het financieel beheer in de ruimste zin.
f. Jaarlijks, na afsluiting van het boekjaar brengt de kascontrolecommissie schriftelijk verslag uit van haar bevindingen aan het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
g. De kascontrolecommissie adviseert aan het eind van haar verslag de Algemene ledenvergadering het Bestuur wel of niet te dechargeren over het afgelopen boekjaar.
h. Het verslag van de kascontrolecommissie dient schriftelijk en door beide commissieleden getekend overhandigd te worden aan het Bestuur.

Artikel 17. Communicatie.
a. Het Bestuur communiceert met de leden via de site www.fitforaction.nl en het verenigingsblad "De Zandloper". In sommige gevallen kan gebruik gemaakt worden van post, e-mail en social media.
b. Het Bestuur heeft t.b.v. de interne en externe communicatie ondersteuning van de stichting Vrienden van de LO&Sport.

Artikel 18. Commissies en werkgroepen.
a. Het Bestuur is gerechtigd om commissies en/of werkgroepen t.b.v. het Bestuur en/of de Vereniging in te stellen.
b. De commissies/werkgroepen kunnen in opdracht van het Bestuur onderzoek verrichten naar, voorbereidingen treffen voor verenigingsactiviteiten of het organiseren van verenigingsactiviteiten, zoals reünies.
c. De leden van de commissies/werkgroepen nemen deel op basis van vrijwilligheid. Hier staat geen vergoeding tegenover. Gemaakte redelijke kosten kunnen worden vergoed.
d. De commissies/werkgroepen zijn rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur.
e. De commissies/werkgroepen rapporteren het Dagelijks Bestuur elke drie maanden over de vorderingen m.b.t. uitvoering hun opdracht.

Artikel 19. Stemmen.
a. Het stemmen kan schriftelijk plaats vinden of door middel van handopsteken, waarbij de meerderheid van stemmen (helft + één) de doorslag geeft.
b. Leden die niet aanwezig kunnen zijn bij een vergadering mogen, indien het voorstel tot wijziging bekend is gesteld, schriftelijk hun stem uitbrengen. Dit kan door deze tenminste twee werkdagen voorafgaande aan de vergadering hun stem schriftelijk of middels een e-mail aan het Bestuur door te geven.
c. Leden zijn bevoegd hetzij in persoon hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet van de vereniging de vergadering bij te wonen. Het maximum te stellen volmachten bedraagt 3.
d. Het Bestuur beslist uiteindelijk over de geldigheid van een schriftelijke volmacht. Deze volmacht dient tenminste te zijn voorzien van een dagtekening, naam en de datum van de vergadering waarvoor de volmacht bedoeld is, naam en handtekening volmachtgever, naam en handtekening gemachtigde.
e. Indien bij stemming de stemmen staken, zal er opnieuw worden gestemd. Indien de stemmen tot twee keer staken dan is het voorstel verworpen.
f. Indien er geen tegenkandidaten zijn, kan een Bestuurslid bij acclamatie worden herkozen.

Artikel 20. Correspondentie.
a. Alle correspondentie van de leden aan het Bestuur dient tenminste voorzien te zijn van het lidmaatschapsnummer.
b. De leden dragen er zorg voor dat hun correspondentieadres bij de ledenadministratie bekend is.
c. Anonieme correspondentie wordt binnen de Vereniging als niet ontvankelijk verklaard.

Artikel 21. Royeren.
a. Bij overtreding van enige verbodsbepaling en / of niet nakomen van enige verplichting aan de leden opgelegd in de Statuten of in dit Huishoudelijk Reglement, kan het Bestuur het betreffende lid royeren.
b. Het Bestuur zal de leden hierover tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering informeren.

Artikel 22. Voorstellen t.b.v. Algemene Ledenvergadering.
a. Voorstellen ter behandeling in de Algemene Ledenvergadering kunnen het hele jaar bij de secretaris worden ingediend.
b. Voor de behandeling van moties ingediend kort voor of tijdens de Algemene Ledenvergadering, dient ingestemd te worden door:
1) het bestuur
2) bij meerderheid van stemmen de ALV.

Artikel 23. Huishoudelijk Reglement.
a. Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en indien nodig gewijzigd door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.

Artikel 24. Zaken waar niet in is voorzien.
a. De gevallen waarin interpretatie van dit Huishoudelijk Reglement noodzakelijk is en in alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, berust de beslissing, behoudens verantwoordelijkheid aan de Algemene Ledenvergadering, bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 25. Verenigingsmedia
Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking met ingang van dagtekening oprichting.
w.g. voorzitter C- LO&Sportorganisatie
w.g. secretaris SA LO&Sportorganisatie
w.g. penningmeester Aooi R. de Jager
w.g. lid 1. Vacant, tevens 2 e secretaris
w.g. lid 2. Vacant, tevens 2 e penningmeester.
Bankrekeningnummer NL70 RABO 0327 4902 92 t.n.v. Veteranen vereniging LO&Sport

Publicatiedatum: 21 juli 2018