LO&Sportorganisatie  

Roemenië (2022-2023 (juli)

versiedatum: 04-09-2023.


eFP ROU
(Enhanced Forward Presence Roemenië)

Politieke aanleiding
Situatie oostflank en NAVO-activiteiten
Rusland nam de Krim illegaal in en houdt daaraan vast. Het land probeert daarbij Oekraïne instabiel te maken. Verder versterkt Rusland zijn militaire kracht in het meest westelijke deel van het land.
Daarbij oefent het Russische leger regelmatig dicht bij NAVO-landen. Dat gebeurt tegen de afspraak niet altijd aangekondigd.

Ook gebruikt Rusland steeds vaker hybride middelen. Dat betekent dat het land op een niet-militaire manier oorlog voert: bijvoorbeeld met cyberaanvallen en het verspreiden van onjuiste informatie. Dit soort methodes zorgt voor verwarring en bemoeilijkt besluitvorming binnen het bondgenootschap.

De NAVO wil Rusland niet provoceren, is niet uit op confrontatie en wil in gesprek blijven. Maar het bondgenootschap neemt wel maatregelen om zich aan te passen aan de veranderde veiligheidsomgeving. De NAVO-acties zijn verdedigend en in verhouding.

Maatregelen NAVO
Met snel inzetbare eenheden als de NATO Response Force en daarbinnen de Very High Readiness Joint Task Force kan de NAVO snel op dreigingen reageren. Vooral de Oost-Europese NAVO-partners zijn bang voor de dreiging vanuit Rusland. Op de NAVO-top in 2022 werd daarom besloten extra multinationale battlegroups te stationeren in Tsjechië en Roemenië. De NAVO versterkt ook de Zwarte Zee-regio met schepen en in Roemenië richt ze een multinationale trainingsbrigade op. NAVO-schepen varen daarnaast vaker in de Oostzee.
Deze maatregelen tonen de bondgenootschappelijke solidariteit. De militaire versterking in Oost-Europese partnerlanden is duidelijke taal naar Rusland: als jullie ons verdragsgebied schenden, leidt dat tot directe betrokkenheid van het hele bondgenootschap.

Periode:
01 juli 2022  tot  heden

Uitgezonden militairen:
100 militairen van de Luchtmobiele Brigade.

Taakstelling eenheden:
Versterken Europese oostgrens
Defensie levert een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Roemenië, de zogeheten enhanced Forward Presence (eFP). Het gaat om 100 militairen voor een multinationale battlegroup. Het bataljon waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Cincu. Dit kamp is onder anderen gebouwd door Belgische, Franse en Nederlandse militairen van de genie.

Snelle reactiemacht
Nederland draagt bij aan de NATO Response Force en daarbinnen de Very High Readiness Joint Taks Force, ook wel flitsmacht genoemd. Daarnaast kunnen de Oost-Europese bondgenoten rekenen op steun van snel inzetbare eenheden van de EU.

Oefenen
Defensie oefent in Oost-Europa. Met Bison Drawsko in Polen trainde de Landmacht in februari 2017 samen met bondgenoten een grootschalig gevecht op het hoogste niveau. Verder doet Nederland mee met de marine-oefening Baltops in de Baltische Zee en gevechtsoefening Spring Storm in Estland.

Taakstelling LO&Sportinstructeur:
Optrainen en onderhouden fitheid van de eenheid. Daarnaast sport, spel en ontspanning.

Namen en de periode van de uitgezonden collegae:
PENNINGS, B. 2022-07-20  tot   2022-10-27
SCHOEMAKERS, F. 2022-11-05  tot   2023-03-06
JACOBI, R. 2023-02-25  tot   2023-07-04

Nadere informatie:
- Defensie: Rode baretten voor NAVO
- Artikel Bjorn Pennings op FFA: